Algemene Huurvoorwaarden DHLimburg BV

Algemeen

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige huurovereenkomst, hierna:" de overeenkomst".

In deze Algemene huurvoorwaarden worden met DHLimburg BV en Huurder bedoeld:

a. Document House Limburg: de handelsnaam van DHLimburg BV onder welke handelsnaam de verkoop- en huuractiviteiten worden ontplooid
b. Huurder: de contractspartij waarmee de huurovereenkomst gesloten is.

1. Toepasselijkheid

1.1 Document House Limburg en Digital Services Euregio zijn gedeponeerde handelsnamen statutair gevestigd te Maastricht onder de naam DHLimburg BV welke is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64389421.

1.2 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen huurovereenkomst.

1.3 Alle offerte gemaakt door DHLimburg BV zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeld.

1.4 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod DHLimburg BV heeft bereikt. Door deze acceptatie verenigt Huurder zich met de toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

1.5 Afwijkende bedingen, ook in de vorm van door Huurder toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden, gelden slechts voor zover dat (voor iedere offerte c.q. overeenkomst opnieuw) schriftelijk door DHLimburg BV aan Huurder is bevestigd.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten met de Huurder, ook indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij het sluiten van deze overeenkomsten niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Onderwerp van deze overeenkomst, bijkomende kosten

DHLimburg BV verklaart het in de overeenkomst genoemde apparaat aan Huurder te verhuren, gelijk Huurder verklaart het apparaat van DHLimburg BV te huren, voor de in overeenkomst genoemde duur en tegen de in overeenkomst genoemde huurprijs. Huurder zal de in overeenkomst genoemde kosten van aflevering en bedrijfsklare opstelling rechtstreeks aan DHLimburg BV betalen binnen 14 dagen na datum van de betreffende factuur, evenals de kosten van eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden zoals hijswerk e.d. en de kosten van eventuele verplaatsing of terugname van het apparaat, tegen de alsdan van kracht zijnde tarieven.

2.1 Indien in de offerte c.q. overeenkomst meerdere artikelen wordt vermeld, wordt ten aanzien van elk artikel een aparte overeenkomst geacht te zijn gesloten. Op elk van deze afzonderlijke en aparte overeenkomsten zijn de condities als vermeld in de geaccepteerde offerte van toepassing; op elke van de afzonderlijke en aparte overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 DHLimburg BV verbindt zich jegens de Huurder om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven, gelijk Huurder zich verbindt die goederen van DHLimburg BV te huren en te aanvaarden, voor de in de overeenkomst vermelde prijzen.

2.3 Aan Huurder zullen naast de huursom, de kosten van aflevering en kosten voor een gebruiksklare opstelling in rekening worden gebracht. Bovendien zullen eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden, als hijswerk e.d., aan Huurder in rekening worden gebracht.

2.4 De in deze overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten, andere heffingen van overheidswege, evenals exclusief de kosten van de in- en uitladingen, vervoer, montage, installatie en verzekeringen. De prijzen zijn per stuk vermeld en gebaseerd op de tijdens de offerte resp. orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere prijsbepalende factoren. DHLimburg BV is gerechtigd wijzigingen in de in dit artikellid omschreven kostprijsfactoren, evenals wijzigingen in de koersen ten opzichte van de Euro van de diverse munteenheden waarin de prijs van de verhuurde goederen door DHLimburg BV is uitgedrukt, aan Huurder te berekenen, zonder dat dit Huurder het recht geeft verstrekte orders te annuleren.

3. Ingangsdatum, (minimum)duur, bedrijfsklare opstelling, opzegging

3.1 De overeenkomst gaat in op de dag waarop het apparaat bedrijfsklaar is opgesteld in het bedrijf van Huurder. DHLimburg BV zal het apparaat zo spoedig mogelijk doen afleveren en bedrijfsklaar opstellen bij Huurder. Voor apparatuur, welke door Huurder zelf bedrijfsklaar dient te worden opgesteld, is de ingangsdatum de dag van aflevering.

3.2 Deze overeenkomst is aangegaan voor de in de overeenkomst genoemde minimumduur en zal daarna telkens automatisch worden verlengd met een periode van 12 maanden. Elk der partijen heeft evenwel het recht deze overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de minimumduur, c.q. tegen het einde van de betreffende verlengingsperiode, middels aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen.

3.3 DHLimburg BV garandeert, dat bij opzegging van deze overeenkomst door een der partijen conform het in dit artikel bepaalde, de door Huurder gesloten onderhoudsovereenkomst per dezelfde datum kan worden opgezegd, zonder dat daarvoor aan Huurder kosten in rekening zullen worden gebracht.
Onder 'minimumduur' wordt verstaan het aantal maanden, zoals aangegeven in de overeenkomst, vermeerderd met het aantal dagen dat op de eerste dag van de maand, volgend op de ingangsdatum van de overeenkomst verstreken is sinds die ingangsdatum; over dit aantal verstreken dagen wordt de huurprijs pro rato berekend. Met 'maand' wordt in deze overeenkomst bedoeld 'kalendermaand'.

4.1 Aflevering

4.1 DHLimburg BV zal het apparaat binnen de levertijd (doen) afleveren naar het (installatie) adres en aldaar uiterlijk veertien dagen na aflevering gebruiksklaar (doen) opstellen in de daartoe bestemde ruimte.

4.2 De opgegeven levertijd zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient DHLimburg BV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5. Eigendomsrecht, wijze van gebruik, onderhoudsovereenkomst, verplaatsing, teruggave

5.1 Het apparaat blijft eigendom van DHLimburg BV. Alle fiscale faciliteiten en rechten ter zake van het apparaat komen uitsluitend toe aan DHLimburg BV; derhalve zal Huurder zich van aanspraken daarop onthouden.

5.2 Huurder mag het apparaat niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik afstaan.

5.3 Behoudens de bediening van het apparaat overeenkomstig het bedieningsvoorschrift, mag aan het apparaat door Huurder niets worden veranderd, versteld, gewijzigd of toegevoegd, tenzij hij hiertoe vooraf schriftelijk toestemming van DHLimburg BV heeft gekregen.

5.4 Het is de Huurder niet toegestaan om de op het apparaat aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan toe te voegen.

5.5 Huurder zal voor het apparaat een onderhoudsovereenkomst aangaan en zijn verplichtingen daaruit stipt nakomen. De onder genoemde onderhoudsovereenkomst aangebrachte vervangende onderdelen worden terstond, om niet, eigendom van DHLimburg BV. Na afloop van deze huurovereenkomst zal Huurder het apparaat terstond ter terugname aan DHLimburg BV ter beschikking stellen.

5.6 Huurder zal het apparaat op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enig onroerend goed verbinden.

5.7 Huurder is gehouden het apparaat overeenkomstig deszelfs bestemming te gebruiken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHLimburg BV is het Huurders niet toegestaan het apparaat te (doen) verplaatsen buiten het perceelsgedeelte waar het door DHLimburg BV is geplaatst. Huurder verplicht zich het apparaat slechts door ter zake kundige bedienaars te laten bedienen en erop toe te zien dat deze de in het bedieningsvoorschrift van het apparaat neergelegde taken nauwlettend uitvoeren.

5.8 Indien Huurder het apparaat wenst te koppelen aan andere apparatuur of in het apparaat veranderingen wenst aan te brengen, dient hij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van DHLimburg BV te hebben verkregen.

5.9 Huurder draagt de verantwoordelijkheid dat DHLimburg BV bij de aflevering zijn werkzaamheden tot het bedrijfsklaar (doen) opstellen van het apparaat ongehinderd kan aanvangen en voltooien en hij zal ervoor zorgdragen dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen elektrische en (eventuele) IT-aansluitingen tijdig vóór de afleveringsdatum gereed en geschikt zijn. Het gewicht en de afmetingen van het apparaat, de voorgeschreven technische stroomvoorzieningen en technische en ruimtelijke voorzieningen zijn van te voren aan Huurder medegedeeld. Huurder bevestigt door de ondertekening van deze overeenkomst hieromtrent door DHLimburg BV te zijn ingelicht. Huurder draagt er zorg voor dat de plaats van installatie en de toegang daartoe geschikt zijn voor respectievelijk de installatie, het gebruik en de doorvoer van het apparaat

6. Betaling

6.1 De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling dient mitsdien zodanig te geschieden dat DHLimburg BV het verschuldigde bedrag steeds door middel van storting of overmaking op een door DHLimburg BV aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, of door middel van automatische incasso van een door u aangewezen bank- of girorekening door DHLimburg BV binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank-/giroafschriften van DHLimburg BV aangegeven valutadatum is bepalend en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt. Deze betalingstermijn betreft een fatale termijn na het verstrijken waarvan verzuim aan de zijde van de Huurder intreedt zonder dat er voorafgaand een ingebrekestelling als bedoeld in de wet nodig is. Bij gebreke hiervan zal Huurder, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de contractuele vertragingsrente van 1,5 % per maand, althans en in ieder geval de wettelijke (handels)rente als bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel 6:119a BW jo. artikel 6:120 BW verschuldigd zijn over de termijn dat Huurder in verzuim is gebleven.

6.2 Door de Huurder gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Huurder dat de voldoening betrekking heeft op (latere) factuurbedragen.

6.3 DHLimburg BV kan te allen tijde aan Huurder voor de nakoming van de voor hem uit de onderhavige overeenkomst voortspruitende verplichtingen zekerheid vragen, alvorens tot aflevering van het apparaat over te gaan.

6.4 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu of te eniger tijd zullen worden geheven op de door Huurder te betalen bedragen, of op deze overeenkomst of op het apparaat en/of op het gebruik van het apparaat, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van Huurder.

6.5 Indien Huurder zijn betalingsverplichtingen niet naleeft, dan behoudt DHLimburg BV zich het recht voor om niet over te gaan tot uitlevering van de geplaatste bestellingen en/of de levering van service. Indien de betalingsverplichtingen zijn voldaan, worden er weer supplies en/of service geleverd.

6.6 Indien Huurder het apparaat niet kan gebruiken ontslaat zulks hem niet van de verplichting tot onverkorte en stipte betaling van de huurprijs, tenzij de oorzaak van het niet kunnen gebruiken gelegen is in een omstandigheid welke uitsluitend aan DHLimburg BV is toe te rekenen, dan wel krachtens het bepaalde in artikel 7 voor risico van DHLimburg BV is.

6.7 Alle door DHLimburg BV te maken kosten, zowel gerechtelijke en buitengerechtelijke, waaronder die van juridische bijstand tot het effectueren en het bewaren van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van Huurder, ook indien deze in het geval van een procedure hoger zijn dan de geliquideerde proceskosten. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden ten deze het door of vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, te vermeerderen met de BTW.

6.8 Bezwaren tegen de door DHLimburg BV verzonden facturen moeten binnen acht dagen schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van DHLimburg BV worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen acht dagen na verzending van de factuur kenbaar zijn gemaakt, wordt Huurder geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

7. Risico

DHLimburg BV draagt het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van het apparaat, tenzij dit te wijten is aan nalatigheid, onachtzaamheid of opzet. Indien het apparaat krachtens het in de vorige volzin bepaalde ten laste van DHLimburg BV geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan of beschadigd geraakt behoudt DHLimburg BV zich het recht voor deze overeenkomst terstond te beëindigen, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 2; ook dan garandeert DHLimburg BV evenwel, dat de door Huurder gesloten onderhoudsovereenkomst, als genoemd in 3.3, per dezelfde datum kan worden opgezegd, zonder dat daarvoor aan Huurder kosten in rekening gebracht zullen worden. Ingeval van enig evenement met betrekking tot het apparaat is Huurder verplicht DHLimburg BV binnen 24 uur alle gegevens te verschaffen.

8. Schade-aansprakelijkheid

8.1 Behoudens voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dringende wetsbepalingen niet mogelijk is, is DHLimburg BV niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan personen of zaken van Huurder of van derden.

8.2 Indien DHLimburg BV, met inachtneming van de hiervoor genoemde uitsluiting toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade aan personen of zaken van Huurder of derden, reikt haar aansprakelijkheid niet verder dan het bedrag waarvoor zij ter zake verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn.

8.3 De aansprakelijkheid van DHLimburg BV is beperkt tot het in de vorige volzin bepaalde.
DHLimburg BV is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade (waaronder begrepen bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en /of verlies van gegevens en andere gevolgschade) ten gevolge van stilstand, storing, onvoldoende en/of verkeerde werking van het apparaat of gedeelten daarvan. Indien het apparaat naar het oordeel van DHLimburg BV niet goed of niet veilig functioneert, is DHLimburg BV gerechtigd, te zijner keuze in het apparaat de benodigde wijzigingen aan te brengen of het apparaat geheel of gedeeltelijk te vervangen door een ten minste gelijkwaardig alternatief. Indien Huurder de betreffende wijzigingen c.q. vervangingen niet toestaat, zal DHLimburg BV in het geheel niet aansprakelijk zijn voor schade door Huurder of derden geleden.

8.4 Indien DHLimburg BV, zonder de bedrijfsklare opstelling in opdracht te hebben, daarbij wel hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van Huurder.

8.5 Huurder is gehouden DHLimburg BV te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van DHLimburg BV in deze overeenkomst in de verhouding met Huurder is uitgesloten.

9. Opleiding

DHLimburg BV zal op een plaats te zijner keuze, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, aan een door Huurder aan te wijzen aantal personeelsleden van Huurder een éénmalige training (doen) geven over de bediening en het gebruik van het apparaat, genoemd in de overeenkomst, zulks binnen 6 maanden na de totstandkoming van deze overeenkomst. Alle overige kosten, gemaakt door het personeel van Huurder, zoals reis- en verblijfkosten, alsmede de kosten tengevolge van in de toekomst eventueel uit te voeren hertraining van personeelsleden van Huurder (tegen de alsdan geldende voorwaarden en tarieven), komen ten laste van Huurder. Het niet kunnen deelnemen aan een afgesproken training, door welke oorzaak ook, gelegen in de risicosfeer van Huurder, geeft geen aanleiding voor een nieuwe kosteloze training.

10. Meldingsplicht, controle

10.1 Huurder is verplicht ieder die enig recht op of ten aanzien van het apparaat wil uitoefenen - in het bijzonder de beslagleggende deurwaarder - onmiddellijk inzage te verstrekken van deze akte om hem erop te wijzen dat het apparaat eigendom is van DHLimburg BV, alsmede DHLimburg BV van e.e.a. onverwijld bij aangetekende brief mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Optreden van derde met betrekking tot het apparaat levert ten aanzien van de betalingsverplichting van Huurder jegens DHLimburg BV nimmer overmacht op.

10.2 Huurder verleent te allen tijde gedurende de normale kantooruren aan één of meer door DHLimburg BV aangewezen personen toegang tot de plaats waar het apparaat zich bevindt, teneinde zich te overtuigen van de naleving door Huurder van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst voort vloeiende om de door DHLimburg BV noodzakelijk geachte controle op reparatie en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten en/of om zich rechtens weer in bezit te stellen van het apparaat. De door DHLimburg BV aangewezen personen zullen zich aan de door de Huurder te stellen veiligheidseisen, voor zover van toepassing houden.

11. Ontbinding (buiten)gerechtelijke kosten

11.1 Wanneer:
a. Huurder in gebreke blijft de huurprijs of enig ander krachtens deze overeenkomst verschuldigd bedrag tijdig te betalen,
b. Huurder enige andere voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet
behoorlijk nakomt, dan wel daarmee in strijd heeft gehandeld, nadat Huurder hiertoe, indien wettelijk vereist,
ingebreke is gesteld.
Deze bevoegdheid wordt gegeven, zonder dat Huurder enig recht tot schadevergoeding toekomt. In het voorkomende geval komt DHLimburg BV het recht toe de volledige vergoeding van al haar kosten en schaden te vorderen.
c. Huurder zich niet houdt aan de voorschriften inzake ruimtelijke en technische voorzieningen en bediening van het apparaat,
d. door Huurder surséance van betaling wordt gevraagd,
e. Huurder in staat van faillissement geraakt,
f. Huurder zijn handelingsbekwaamheid - om welke reden ook - verliest, dan wel op zijn (on)roerende goederen of op het apparaat en deszelfs toebehoren beslag is of wordt gelegd,
g. Huurder het Rijk in Europa metterwoon verlaat,
h. wordt besloten Huurder, zo hij een rechtspersoon is, als zodanig te ontbinden, heeft DHLimburg BV niet tegenstaande het in artikel 2 dezer overeenkomst bepaalde, het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder nadere sommatie de onderhavige overeenkomst onmiddellijk als ontbonden te beschouwen en zich op kosten van Huurder in het bezit van het apparaat te stellen en , naast de eventuele achterstallige huurtermijnen, alle huurtermijnen welke tot het einde van de minimumduur c.q. de lopende verlengingsperiode nog door Huurder verschuldigd zouden worden zonder de voortijdige beëindiging, verhoogd met de kosten van eventueel verder te lijden schade, terstond ineens op te eisen.

11.2 Alle door DHLimburg BV te maken kosten, waaronder die van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag.

12. Octrooirechtinbreuk

DHLimburg BV zal voor eigen rekening de verdediging (doen) voeren in elk rechtsgeding, aangespannen tegen Huurder, wegens beweerde rechtstreekse inbreuk op een aan derden toebehorend octrooirecht in Nederland, door het apparaat; als voorwaarde hiervoor geldt dat Huurder DHLimburg BV terstond omtrent een dergelijk geding schriftelijk inlicht, alle door DHLimburg BV gevraagde medewerking verleent en DHLimburg BV toestaat naar eigen inzicht de betreffende zaak te behandelen. DHLimburg BV zal alsdan het bedrag van een eventueel, bij kracht van gewijsde verkregen hebbend vonnis of bij in het betreffende geding aangegane schikking, ten laste van Huurder gebrachte schadevergoeding voor haar rekening nemen.
Indien het gebruik van het apparaat aan Huurder wordt verboden, of indien DHLimburg BV eventuele risico's van inbreuk op aan derden toebehorende octrooirechten wil beperken, zal zij, te harer keuze, of het apparaat geheel of gedeeltelijk vervangen door een gelijkwaardig alternatief, of het apparaat zodanig wijzigen dat niet langer sprake is van bedoelde inbreuk of voor Huurder het recht bedingen het gebruik van het apparaat voort te zetten of, indien genoemde mogelijkheden redelijkerwijs voor DHLimburg BV niet acceptabel zijn, het apparaat terugnemen en deze overeenkomst beëindigen zonder kosten daarvoor aan Huurder in rekening te brengen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is een volledige omschrijving van de aansprakelijkheid van DHLimburg BV wegens inbreuk op een aan derden toekomend octrooirecht in Nederland.
DHLimburg BV zal echter geenszins aansprakelijk zijn, doch door Huurder volledig gevrijwaard worden, ingeval van inbreuk op aan derden toekomende octrooirechten indien het apparaat is vervaardigd of gewijzigd naar eigen specificatie of ontwerp van Huurder of indien de bedoelde inbreuk wordt veroorzaakt door een combinatie van het apparaat met andere, niet door DHLimburg BV geleverde apparatuur.

13. Slotbepalingen

13.1 De overeenkomst en eventuele bijlage(n) bevatten alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander en treden in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen en correspondentie ter zake alsmede in de plaats van afwijkende voorwaarden of anderszins. Niet van kracht zijn alle bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen indien deze niet schriftelijk zijn goedgekeurd door beide partijen.

13.2 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het op 11 april 1980 tot stand gekomen VN verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij dwingende wetsbepaling zich daartegen verzetten.

13.4 DHLimburg BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden en in de inhoud van haar internetsite aan te brengen. DHLimburg BV zal de gewijzigde voorwaarden via haar internetsite aan Huurder ter beschikking stellen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze zijn vermeld op de internetsite.

13.5 Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar onze website dhlimburg.nl, hier treft u de volgende voorwaarden aan:

- Algemene Koopvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Huurvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Onderhoudsvoorwaarden DHLimburg BV

- Software Papercut voorwaarden DHLimburg BV

- Software Nuance voorwaarden DHLimburg BV

- Algemene voorwaarden Expansion (Xtendis)

- Managed Print Services voorwaarden