Algemene Koopvoorwaarden DHLimburg BV

Algemeen


Deze algemene koopvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige koopovereenkomst, hierna “de overeenkomst”.

In deze algemene koopvoorwaarden worden met Document House Limburg en Koper bedoeld:
a. Document House Limburg: de handelsnaam van DHLimburg B.V. onder welke handelsnaam de verkoop- en de huuractiviteiten worden ontplooid.
b. Koper: de contractspartij waarmee de koopovereenkomst gesloten wordt.

1. Toepasselijkheid

1.1 Document House Limburg en Digital Services Euregio zijn gedeponeerde handelsnamen statutair gevestigd te Maastricht onder de naam DHLimburg B.V. welke is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 164389421.

1.2 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen koopovereenkomst.

1.3 Alle offertes gemaakt door Document House Limburg zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeld.

1.4 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Document House Limburg heeft bereikt. Door deze acceptatie verenigd Koper zich met de toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
Het plaatsen van (online) bestellingen en de ontvangst van goederen door Koper geldt als aanvaarding van deze voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

1.5 Afwijkende bedingen, ook in de vorm van door Koper toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden, gelden slechts voor zover dat (voor iedere offerte c.q. overeenkomst opnieuw) schriftelijk door Document House Limburg aan Koper is bevestigd.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten met Koper, ook indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij het sluiten van deze overeenkomsten niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Onderwerp van de overeenkomst en koopsom

2.1 Indien hiervoor in artikel 1.3 meerdere apparaten zijn vermeld, wordt ten aanzien van elk der apparaten afzonderlijk een aparte overeenkomst geacht te zijn gesloten tussen partijen op overigens gelijkluidende condities als die van de onderhavige overeenkomst.

2.2 Document House Limburg verklaart het in artikel 1.3. genoemde apparaat te verkopen en mitsdien in volle en vrije eigendom te zullen leveren aan Koper, gelijk Koper verklaart het apparaat van Document House Limburg te kopen en in volle en vrije eigendom te zullen aanvaarden, voor de in artikel 1.3. vermelde prijzen.

2.3 Indien het apparaat een "nieuw" apparaat betreft, wordt in deze overeenkomst hieronder verstaan een nieuw apparaat, waarin een beperkt aantal in de fabriek gereviseerde onderdelen is gebruikt. Deze onderdelen zijn in de fabriek getest en beantwoorden aan dezelfde kwaliteitseisen en specificaties als geldend voor nieuwe onderdelen.

2.4 Indien het apparaat een "reconditioned" apparaat betreft, wordt in deze overeenkomst hieronder verstaan een apparaat, dat is nagekeken en waarnodig gerepareerd met nieuwe of gebruikte onderdelen en volledig getest, teneinde te waarborgen dat het apparaat goed functioneert.

2.5 Aan Koper zullen naast de koopsom de kosten van aflevering en gebruiksklare opstelling in rekening worden gebracht. Bovendien zullen eventuele benodigde bijzondere werkzaamheden als hijswerk e.d. aan Koper in rekening worden gebracht.

2.6 De door Document House Limburg gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere heffingen van overheidswege, evenals exclusief de kosten van de in- en uitladingen, vervoer, montage, installatie en verzekeringen. De prijzen zijn per stuk vermeld en gebaseerd op de tijdens de offerte resp. orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere prijsbepalende factoren. Document House Limburg is gerechtigd wijzigingen in de in dit artikellid omschreven kostprijsfactoren, evenals wijzigingen in de koersen ten opzichte van de Euro van de diverse munteenheden waarin de prijs van de verkochte goederen door Document House Limburg is uitgedrukt, aan Koper te berekenen, zonder dat dit Koper het recht geeft verstrekte orders te annuleren.

3. Aflevering en bedrijfsklare opstelling, ruimtelijke voorzieningen.

3.1 Document House Limburg zal het apparaat binnen de levertijd (doen) verzenden naar het installatieadres en aldaar uiterlijk veertien dagen na aflevering gebruiksklaar (doen) opstellen in de daartoe bestemde ruimte.

3.2 De opgegeven levertijd zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bij niet tijdige levering dient Document House Limburg derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.3 Koper draagt de verantwoordelijkheid dat Document House Limburg bij de aflevering zijn werkzaamheden tot het bedrijfsklaar (doen) opstellen van het apparaat ongehinderd kan aanvangen en voltooien en hij zal ervoor zorgdragen dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen elektrische en (eventuele) IT-aansluitingen tijdig vóór de afleveringsdatum gereed en geschikt zijn. Het gewicht en de afmetingen van het apparaat, de voorgeschreven technische stroomvoorzieningen en technische en ruimtelijke voorzieningen zijn van te voren aan Koper medegedeeld. Koper bevestigt door de ondertekening van deze overeenkomst hieromtrent door Document House Limburg te zijn ingelicht. Koper draagt er zorg voor dat de plaats van installatie en de toegang daartoe geschikt zijn voor respectievelijk de installatie, het gebruik en de doorvoer van het apparaat.

3.4 Koper zal onverwijld alle schade en kosten betalen o.a. inbegrepen kosten van technicus of vervoerder met betrekking tot het onverrichter zake terugkeren, welke ontstaan tengevolge het feit dat Koper in gebreke is gebleven op de datum van aflevering voor adequate technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische en (eventuele) IT-aansluitingen zorg te dragen.

3.5 Koper zal het apparaat keuren direct na de aflevering en/of bedrijfsklare opstelling. Indien een periode van acht dagen na deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van ongegronde klachten is verstreken, wordt het apparaat geacht te zijn geaccepteerd.

3.6 In geval van onbetekenende tekortkomingen, in het bijzonder die welke het voorziene gebruik van het apparaat niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het apparaat ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Document House Limburg zal die tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

3.7 Onverminderd de gehoudenheid van Document House Limburg van zijn garantieverplichtingen, zal de acceptatie van het geleverde apparaat elke vordering van Koper ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Document House Limburg uitsluiten. De rechten van de Koper ter zake vervallen indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Document House Limburg zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

3.8 Alle door de Koper beweerde rechten wegens tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door Document House Limburg of andere gebreken in de door haar geleverde zaken dienen schriftelijk te worden ingeroepen binnen acht dagen nadat de Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van de Koper ter zake vervallen.

4. Verplaatsing

Zolang de eigendom van het apparaat nog niet op Koper is overgegaan – zoals beschreven in artikel 7.2 - , mag Koper het apparaat niet verplaatsen, zelfs niet binnen de ruimte waar dit is opgesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Document House Limburg.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dringende wetsbepalingen niet mogelijk is, is Document House Limburg niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan personen of zaken van Koper of van derden.

5.2 Indien Document House Limburg, met inachtneming van de hiervoor genoemde uitsluiting toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade aan personen of zaken van Koper of derden, reikt haar aansprakelijkheid niet verder dan het bedrag waarvoor zij ter zake verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn.

5.3 Behoudens grove schuld van Document House Limburg en het in artikel 8 bepaalde, is de aansprakelijkheid van Document House Limburg beperkt tot het in lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde. Document House Limburg is derhalve niet aansprakelijk voor schade (waaronder begrepen bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en /of verlies van gegevens en andere gevolgschade) ten gevolge van stilstand, storing, onvoldoende en/of verkeerde werking van het apparaat of gedeelten daarvan. Indien het apparaat naar het oordeel van Document House Limburg niet goed of niet veilig functioneert, is Document House Limburg gerechtigd, te zijner keuze in het apparaat de benodigde wijzigingen aan te brengen of het apparaat geheel of gedeeltelijk te vervangen door een tenminste gelijkwaardig alternatief. Indien Koper de betreffende wijzigingen c.q. vervangingen niet toestaat, zal Document House Limburg in het geheel niet aansprakelijk zijn voor schade door Koper of derden geleden en zal de in artikel 8 genoemde garantieverplichting niet van toepassing zijn.

5.4 Indien Document House Limburg, zonder de bedrijfsklare opstelling in opdracht te hebben, daarbij wel hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van Koper.

5.5 Koper is gehouden Document House Limburg te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Document House Limburg in deze overeenkomst in de verhouding met Koper is uitgesloten.

6. Opleiding

Document House Limburg zal op een plaats te zijner keuze, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, aan een door Koper aan te wijzen aantal personeelsleden van Koper een éénmalige training (doen) geven over de bediening en het gebruik van het apparaat, zulks binnen zes maanden na de totstandkoming van deze overeenkomst. Alle overige kosten van Kopers personeel, zoals reis- en verblijfkosten, evenals de kosten tengevolge van in de toekomst eventueel uit te voeren hertraining van Kopers personeelsleden (tegen de dan geldende voorwaarden en tarieven) komen ten laste van Koper. Het niet kunnen deelnemen aan een afgesproken training, door welke oorzaak ook, gelegen in de risicosfeer van Koper, geeft geen aanleiding voor een nieuwe kosteloze training.

7. Risico- en eigendomsovergang

7.1 Onmiddellijk na aflevering en bedrijfsklare opstelling van het apparaat draagt, tenzij anders is bepaald of overeengekomen, Koper het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door het apparaat mocht ontstaan. Indien Koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het apparaat, zal Document House Limburg gerechtigd zijn de kosten van opslag van het apparaat aan Koper in rekening te brengen.

7.2 De eigendomsovergang van het apparaat door Document House Limburg aan Koper vindt eerst plaats zodra en door het feit dat door Document House Limburg volledige betaling is ontvangen van al hetgeen Koper hem uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten.

7.3 Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, heeft Document House Limburg in het voorkomende geval ongehinderde toegang tot het apparaat. Koper zal aan Document House Limburg alle medewerking verlenen teneinde hem instaat te stellen zijn in lid 2 van dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het apparaat en de daartoe eventueel benodigde demontage.

7.4 Zolang integrale voldoening van al hetgeen Koper aan Document House Limburg uit hoofde van de levering of werkzaamheden verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten niet heeft plaatsgevonden, is Koper niet bevoegd of gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van Document House Limburg rust – anders dan in de gebruikelijke uitoefening van zijn beroep of bedrijf - buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden of met enig recht te bezwaren.

7.5 Zodra de Koper in zijn verplichting jegens Document House Limburg tekort schiet, is Document House Limburg zonder nadere ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de zaken terug te nemen. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden machtigt de Koper Document House Limburg reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats (en) te doen betreden waar de zaken zich bevinden.

8. Garantie

8.1 Onverminderd de hierna genoemde beperkingen staat Document House Limburg in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde apparaat, voor zover het betreft bij de keuring niet-waarneembare gebreken, waarvan Koper bewijst dat zij binnen drie maanden na aflevering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten.

8.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de bij de keuring niet-waarneembare gebreken, die hun oorzaak uitsluitend of overwegen vinden in een ondeugdelijke bedrijfsklare opstelling door of namens Document House Limburg. In dat geval gaat de garantietermijn van drie maanden in op de dag dat de bedrijfsklare opstelling is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in elk geval eindigt indien twaalf maanden na aflevering van het apparaat zijn verstreken.

8.3 Onder de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Document House Limburg worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Koper, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Document House Limburg. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten evenals kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van Koper.

8.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage, installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Koper;
d. in overleg met Koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
e. materialen of zaken, die door Koper aan Document House Limburg ter bewerking zijn verstrekt;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Koper toegepast, evenals van door of namens Koper aangeleverde materialen en zaken;
g. door Document House Limburg van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de Document House Limburg heeft verstrekt.

8.5 De garantie geldt alleen binnen Nederland en is niet zonder toestemming van Document House Limburg overdraagbaar.

8.6 Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen, die voor hem uit de met Document House Limburg gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Document House Limburg met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien Koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Document House Limburg tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het apparaat overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8.7 Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het verstrijken van de garantietermijn, schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen Document House Limburg ter zake van die gebreken vervalt.

8.8 Op door Document House Limburg uitgevoerde reparatie- of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van die werkzaamheden, zulks voor een periode van drie maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Document House Limburg om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 van dit artikel is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

8.9 Op door de Document House Limburg uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.

8.10 Het beweerdelijk niet-nakomen door Document House Limburg van zijn garantieverplichtingen ontslaat Koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Document House Limburg gesloten overeenkomst.

9. Betaling en zekerheidsstelling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling netto contant bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of vooraf levering door middel van storting of overmaking op een door Document House Limburg aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, of vooraf levering door middel van automatische incasso van een door u aangewezen bank- of girorekening door Document House Limburg binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank-/giroafschriften van Document House Limburg aangegeven valutadatum is bepalend en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt. Deze termijn betreft een fatale termijn na het verstrijken waarvan verzuim aan de zijde van de Koper intreedt zonder dat er voorafgaand een in gebreke stelling als bedoeld in de wet nodig is.

9.2 Facturering geschiedt gelijktijdig met levering van de bestelde goederen (althans zo spoedig mogelijk daarna).

9.3 Door de Koper gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op (latere) factuurbedragen.

9.4 Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Document House Limburg, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Koper niet, althans niet tijdig in staat zal zijn betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Koper daartoe des verzocht voldoende zekerheid heeft gesteld. Document House Limburg kan te allen tijde voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst bedingen dat Koper op overeenkomstige wijze als hiervoor bedoeld zekerheid verstrekt. Indien de Koper met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Document House Limburg het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Document House Limburg uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Koper te worden vergoed.

9.5 Indien Koper de volgens factuur verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de contractuele vertragingsrente van 1,5% per maand, althans en in ieder geval de wettelijke (handels)rente als bedoeld in artikel 6:119BW dan wel 6:120 BW verschuldigd zijn over de termijn dat Koper in verzuim is gebleven. Document House Limburg is in dat geval tevens gerechtigd om toekomstige leveringen op te schorten of alvorens tot levering van de goederen over te gaan, van Koper te verlangen dat zij ten genoegen van Document House Limburg zekerheid stelt voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen ter zake van die levering, dan wel die goederen slechts onder rembours aan Koper te leveren.

9.6 Alle door Document House Limburg te maken kosten, zowel gerechtelijke en buitengerechtelijke, waaronder die van juridische bijstand tot het effectueren en het bewaren van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van Koper, ook indien deze in het geval van een procedure hoger zijn dan de geliquideerde proceskosten. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden ten deze het door of vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, te vermeerderen met de BTW.

9.7 Bezwaren tegen de door Document House Limburg verzonden facturen moeten binnen veertien dagen schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Document House Limburg worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen veertien dagen na factuurdatum kenbaar zijn gemaakt, wordt Koper geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

10. Opschorting en ontbinding

10.1.a In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht (waaronder in deze overeenkomst wordt verstaan elke van de wil van Document House Limburg onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze tentijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, evenals voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Document House Limburg of diens leveranciers),

10.1.b. Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Document House Limburg gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van Document House Limburg te voldoen, evenals in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van Koper, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen,
is Document House Limburg gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij dit geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Document House Limburg bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

10.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1.a van dit artikel, is Document House Limburg gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1.a van dit artikel is Koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Document House Limburg bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

10.3 In geval van opschorting krachtens lid 1.b van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van het reeds betaalde en van de tengevolge van de opschorting door Document House Limburg bespaarde kosten, en is Document House Limburg bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, bewerking genomen materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 1.b van dit artikel wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van de tengevolge van de ontbinding door Document House Limburg espaarde kosten, en is Koper gehouden om het bovenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Document House Limburg bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Koper te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

10.4 Koper is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

11. IT-aansluitingen


Voor zover het apparaat dient te worden aangesloten op het IT-lijnennet dient Koper vóór de datum van aflevering van het apparaat bij de directie van het betrokken telefoondistrict, door middel van een daartoe geëigend formulier, een verzoek tot aansluiting van het apparaat te hebben ingediend. Koper wordt geacht op de hoogte te zijn van het bepaalde in het eventueel door Document House Limburg aan hem uit te reiken formulier. Alle door de IT-leverancier in rekening te brengen kosten zijn voor rekening van Koper.

12. Inruil


Het in dit artikel bepaalde is slechts van toepassing voor zover de onderhavige overeenkomst een koop met inruil betreft. Het overeengekomen inruilbedrag kan door Koper uitsluitend, niettegenstaande het bepaalde in artikel 9.1, worden aangewend als korting op de koopsom van het apparaat waarop de inruil plaatsvindt. Koper staat er voor in dat hij op het moment van inruil het inruilapparaat in goed functionerende staat, zulks ter beoordeling van Document House Limburg, en in volle en vrije eigendom, vrij van welke beslagen dan ook, overdraagt aan Document House Limburg en dat derden op het inruilapparaat geen rechten kunnen doen gelden. Koper vrijwaart Document House Limburg (eveneens) tegen alle aanspraken van derden, voortkomende uit of in verband met inruilapparaat. Het risico voor het inruilapparaat blijft voor rekening van Koper tot op het moment dat het in de macht van Document House Limburg geraakt.

13. Slotbepalingen

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het op 11 april 1980 tot stand gekomen VN verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij dwingende wetsbepalingen zich daartegen verzetten.

13.3 De overeenkomst en eventuele bijlage(n) bevatten alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander en treden in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen en correspondentie ter zake alsmede in de plaats van afwijkende voorwaarden of anderszins. Niet van kracht zijn alle bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen indien deze niet schriftelijk zijn goedgekeurd door beide partijen.

13.4 Document House Limburg is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden en in de inhoud van haar internetsite aan te brengen. Document House Limburg zal de gewijzigde voorwaarden via haar internetsite aan Huurder ter beschikking stellen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze zijn vermeld op de internetsite.
13.5 Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar onze website dhlimburg.nl, hier treft u de volgende voorwaarden aan:

- Algemene Koopvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Huurvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Onderhoudsvoorwaarden DHLimburg BV

- Software Papercut voorwaarden DHLimburg BV

- Software Nuance voorwaarden DHLimburg BV

- Algemene voorwaarden Expansion (Xtendis)

- Managed Print Services voorwaarden