Algemene Onderhoudsvoorwaarden DHLimburg BV

Algemeen

Deze Algemene Onderhoudsvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige onderhoudsovereenkomst, hierna "de overeenkomst".

In deze Algemene Onderhoudsvoorwaarden worden met DHLimburg BV en Cliënt bedoeld:
Document House Limburg: de handelsnaam van DHLimburg B.V. onder welke handelsnaam de verkoop- en huuractiviteiten worden ontplooid.
Document House Limburg: de handelsnaam van DHLimburg B.V. onder welke handelsnaam de onderhoudsactiviteiten worden ontplooid.
Cliënt: de contractspartij waarmee de onderhoudsovereenkomst gesloten is.

1. Toepasselijkheid

1.1 Document House Limburg gedeponeerde handelsnaam statutair gevestigd te Maastricht onder de naam DHLimburg B.V. welke is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64389421.

1.2 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen onderhoudsovereenkomst.

1.3 Alle offertes gemaakt door DHLimburg BV zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeld.

1.4 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod DHLimburg BV heeft bereikt. Door deze acceptatie verenigd Cliënt zich met de toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden. Het plaatsen van (online) bestellingen c.q. het melden van storingen en de ontvangst van goederen c.q. service door Cliënt geldt als aanvaarding van deze voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

1.5 Afwijkende bedingen, ook in de vorm van door Cliënt toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden, gelden slechts voor zover dat (voor iedere offerte c.q. overeenkomst opnieuw) schriftelijk door DHLimburg BV aan Cliënt is bevestigd.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten met Cliënt, ook indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij het sluiten van deze overeenkomsten niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Onderwerp van de overeenkomst; overmacht; ingangsdatum; duur; automatische verlenging en opzegging

2.1 Indien in de overeenkomst meerdere apparaten/software vermeld zijn, wordt ten aanzien van elk der apparaten/software afzonderlijk een aparte onderhoudsovereenkomst geacht te zijn gesloten tussen partijen op overigens gelijkluidende condities als die van de onderhavige overeenkomst, tenzij anders vermeld.

2.2 DHLimburg BV zal het onderhoud van het apparaat/software (laten) verzorgen op het installatieadres, tijdens de duur van de overeenkomst en tegen betaling van de onderhoudsprijs. DHLimburg BV is niet gehouden het onderhoud te (doen) verrichten indien dit haar onmogelijk is ten gevolge van overmacht. Ingeval van genoemde overmacht zijn partijen gerechtigd de nakoming van de voor elk der partijen uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van zodanige overmacht, zonder over en weer tot enige schadevergoeding ter zake te kunnen worden verplicht. Indien evenwel de overmacht periode langer dan een maand heeft geduurd kan de Cliënt de onderhoudsovereenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat partijen op grond daarvan over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn. Partijen zijn het er over eens dat onder overmacht in ieder geval de navolgende situaties begrepen zijn:
Het onbestelbaar blijken te zijn van een noodzakelijk vervangingsonderdeel;
Het niet voorhanden zijn van benodigde software van een fabrikant.

2.3 De ingangsdatum staat vermeld in de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin genoemde duur en zal daarna telkens automatisch worden verlengd met een periode van twaalf maanden. Elk der partijen heeft even wel het recht de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van die duur c.q. tegen het einde van de betreffende verlengingsperiode, middels aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen.
Bedoelde opzegging heeft alleen betrekking op onderhavige onderhoudsovereenkomst en derhalve niet op enig andere overeenkomst, een huurovereenkomst met betrekking tot het te onderhouden apparaat/software daaronder begrepen. Door de beëindiging van een huurovereenkomst met betrekking tot het te onderhouden apparaat/software welke al dan niet is gesloten met een derde partij komt zonder opzegging als hiervoor bedoeld geen einde aan onderhavige onderhoudsovereenkomst.

2.4 Onder “minimumduur” wordt verstaan het aantal maanden, aangegeven in de overeenkomst, vermeerderd met het aantal dagen dat op de eerste dag van de maand, volgens de ingangsdatum van de overeenkomst verstreken is sinds die ingangsdatum; over dit aantal verstreken dagen wordt de onderhoudsprijs pro rato berekend. Met “maand” wordt in de overeenkomst bedoeld “kalendermaand”.

3. Onderhoud apparaat; ondersteuningsservice; systeemsoftware; documentatiemateriaal; xerografische verbruiksmaterialen; RIC

3.1 DHLimburg BV is gerechtigd, voor het verrichten van onderhoud, gebruik te maken van de diensten van ter zake kundige derden. Ten einde het apparaat in goed functionerende staat te houden, zal DHLimburg BV tijdens de duur van de overeenkomst zorgdragen voor:
Preventieve werkzaamheden in overeenstemming met de technische vereisten van het apparaat. Daarbij zullen noodzakelijke correcties worden uitgevoerd, ondeugdelijke onderdelen op basis van omruil worden vervangen door deugdelijke en ter beoordeling van DHLimburg BV worden technische modificaties aangebracht welke de betrouwbaarheid van het apparaat optimaliseren en de veiligheid vergroten. De preventieve onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht gedurende de normale werktijden van Document House Limburg, zijnde van 8.15 uur tot 17.00 uur op de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen en met uitzondering van de dag na Hemelvaart. Binnen de in de vorige volzin gestelde grenzen zullen genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende in overleg met Cliënt te bepalen tijden, ten einde diens werkzaamheden met het apparaat/software zo min mogelijk te verstoren; bij dat overleg zullen partijen evenwel de technische vereisten voor preventief onderhoud en de technische toestand van het apparaat laten prevaleren.
Correctieve werkzaamheden zullen, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst, worden verricht tussen 8.15 uur en 17.00 uur op de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen en met uitzondering van de dag na Hemelvaart.
Verbruiksmaterialen welke in de gesloten overeenkomst zitten, worden gratis door DHLimburg BV bezorgd. Deze verbruiksmaterialen mogen alleen in de apparaten gebruikt worden waarop deze overeenkomst van kracht is. De verbruiksmaterialen blijven te allen tijde eigendom van DHLimburg BV en mogen niet worden doorverkocht.

3.2 Voorts draagt Document House Limburg, zonder extra kosten in rekening te brengen, zorg voor:
Vervanging, aanvulling of wijziging van door DHLimburg BV aan Cliënt ter zake van het apparaat verstrekt documentatiemateriaal indien DHLimburg BV zodanige maatregelen treft, dat daarvoor wijzigingen optreden in de eigenschappen en/of het gebruik van het apparaat/software en/of in het dagelijks onderhoud van het apparaat/software, dan wel indien blijkt, dat het verstrekte documentatiemateriaal onjuiste of onvolledige informatie bevat. De Cliënt zal ervoor zorgdragen, dat bedoelde vervanging, aanvulling of wijziging zo spoedig mogelijk na ontvangst zal worden verwerkt in het betreffende documentatiemateriaal;
Levering van de eventueel voor het apparaat benodigde Xerografische
verbruiksartikelen, zoals vermeld in de onderhavige overeenkomst. Het materiaal waarop afgedrukt wordt, dient door Cliënt apart en voor eigen rekening te worden aangeschaft. De Cliënt is even wel gerechtigd, mits hij akkoord gaat met de als dan door DHLimburg BV te stellen aanvullende voorwaarden, ook de zwarte toner afzonderlijk aan te kopen, hetzij bij Document House Limburg, hetzij bij een andere leverancier. Cliënt kan te allen tijde, met inachtneming van een schriftelijke aanmeldingstermijn van drie maanden, aan DHLimburg BV mededelen van de, in de voorgaande twee volzinnen vastgestelde, regeling niet langer meer gebruik te zullen maken.
Ondersteuning van de eventueel door DHLimburg BV aan Cliënt in gebruik gegeven systeemsoftware voor het apparaat, hierna te noemen: "de software". Deze ondersteuningsservice omvat het navolgende:
c.1 DHLimburg BV zal door Cliënt schriftelijk, conform eventueel door DHLimburg BV te geven instructies, gemelde gebreken in de software, mits deze reproduceerbaar zijn en door Cliënt voldoende zijn omschreven en gedocumenteerd, zo spoedig mogelijk (doen) onderzoeken. Zonodig zal DHLimburg BV, te hare beoordeling, daartoe een deskundige naar de betreffende locatie zenden; de daaraan verbonden reiskosten, reistijd en eventuele, niet aan DHLimburg BV te wijten, wachttijd op de locatie zullen dan aan Cliënt extra in rekening worden gebracht. Als gebrek wordt hier beschouwd een oorzaak in de software waardoor deze onvoldoende conform specificaties functioneert; Cliënt zal alle redelijkerwijs ten dienste van het onderzoek door DHLimburg BV te verlangen medewerking en faciliteiten verlenen. Als resultaat van het onderzoek zal DHLimburg BV, geheel te hare keuze: a) het gebrek (doen) verhelpen of b) daarvoor een adequate omweg aangeven of c) de eigenaar(s) van de software op de hoogte stellen van het gebrek, met het verzoek om bij de bewerking van een eventuele volgende versie dit gebrek te elimineren of d) motiveren, waarom voor het gebrek geen oplossing zal worden gegeven. Indien mocht blijken dat een vermeend gebrek niet in de laatste, algemeen door DHLimburg BV vrijgegeven en ook aan de Cliënt aangeboden, versie van de software voorkomt, noch gelegen is in enige andere oorzaak ter zake waarvan DHLimburg BV verantwoordelijk is, dan is DHLimburg BV gerechtigd om de desbetreffende door haar verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten aan Cliënt in rekening te brengen tegen haar dan geldende tarieven. Ook overigens geldt, dat DHLimburg BV door haar verrichte ondersteuning service, indien deze niet krachtens deze overeenkomst tot haar verplichtingen behoort, aan de Cliënt in rekening zal brengen tegen haar dan geldende tarieven. DHLimburg BV heeft geen permanente bezetting op de helpdesk software.
c.2 DHLimburg BV zal Cliënt informeren en instrueren omtrent eventuele tijdens de duur der overeenkomst te hare kennis gekomen essentiële gebreken in de software alsmede de daarvoor eventueel gevonden oplossing c.q. omweg c.3 Wanneer een verbeterde versie van de huidige software beschikbaar is, zal Document House Limburg, indien zij besluit deze algemeen aan te bieden, deze ter vervanging bij de Cliënt installeren, of zal zij deze door de Cliënt zelf laten installeren; de tussen partijen bestaande
gebruiksafspraken voor de betreffende, te vervangen, versie zullen alsdan geacht worden te worden voortgezet met betrekking tot deze verbeterde versie. Cliënt accepteert, dat DHLimburg BV kan besluiten, dat een verbeterde versie alleen integraal in het apparaat zal worden ingebracht. Eveneens is Cliënt ermee bekend en akkoord, dat de software delen kan bevatten, welke uitsluitend toegankelijk zijn voor - en alleen gebruikt mogen worden door - Document House Limburg, voor technische doeleinden. Indien een verbeterde versie niet (alleen) strekt tot het wegnemen van fouten uit de vorige versie, maar (tevens) strekt tot uitbreiding van functionaliteit, dan is DHLimburg BV gerechtigd voor deze extra functionaliteit betaling van een extra gebruiksvergoeding en/of onderhoudsprijs door Cliënt te verlangen en zal zij een daartoe strekkend voorstel aan Cliënt doen. Mochten partijen inzake dit voorstel geen overeenstemming kunnen bereiken, dan kan DHLimburg BV besluiten deze extra functionaliteit niet voor Cliënt toegankelijk te maken. DHLimburg BV is gerechtigd om met ingang van de eenennegentigste dag na aanbieding door DHLimburg BV van de verbeterde versie de ondersteuningsservice voor de vorige versie te beëindigen, dan wel voor de ondersteuningsservice van de vorige versie nadere voorwaarden te stellen. Dit geldt dan tevens voor het onderhoud van het apparaat in combinatie met de vorige versie. DHLimburg BV is gerechtigd aan de Cliënt in rekening te brengen de kosten van aflevering en installatie van de verbeterde versie, de kosten van het medium, waarop de verbeterde versie is vastgelegd en de kosten van eventueel overigens door Cliënt verlangde assistentie bij ingebruikneming daarvan.
c.4 Cliënt heeft het recht om, middels een behoorlijk ter zake van het apparaat en de software opgeleide functionaris, DHLimburg BV telefonisch vragen voor te leggen inzake gebruik en toepassingsmogelijkheden van de software, mits deze vragen geschikt zijn voor telefonische afdoening en ongeacht de overeengekomen onderhoudstijden voor het apparaat/software, uitsluitend tussen 08.15 en 17.00 uur op de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen en met uitzondering van de dag na Hemelvaart.
c.5 Cliënt zal ervoor zorgen, dat het apparaat en de software alleen gebruikt worden door ter zake kundig personeel en dat dit personeel alle redelijke instructie zoals bijvoorbeeld inzake het aanbrengen van foutcorrecties in de software en technische upgrade in het apparaat, van DHLimburg BV stipt opvolgt. Tevens draagt Cliënt zorg voor adequate informatiebeveiliging, anti-virus software en back-up procedures.

3.3 In de volgende onderhoudsprijs zijn niet inbegrepen de kosten van:
Levering van toebehoren, zoals bijvoorbeeld informatiedragers, papier, donorrollen, hecht-, bind-, en overige afwerkmaterialen e.d.;
Onderhoudswerkzaamheden, nodig als gevolg van, met de gebruiksvoorschriften van het apparaat, strijdig gebruik door Cliënt en derden; verven van het apparaat;
Verplaatsing, verhuizing, her-installatie en dergelijke;
Onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat, veroorzaakt door niet door DHLimburg BV geleverde verbruiksartikelen; hoewel DHLimburg BV de Cliënt adviseert om met het apparaat, zo dit een Xerografisch apparaat is, Xerox papier te gebruiken is de Cliënt daartoe niet verplicht en kan de Cliënt papier van gelijkwaardige kwaliteit van andere merken gebruiken. DHLimburg BV verstrekt desgewenst aan Cliënt een algemene specificatie van de eisen die aan het te gebruiken papier gesteld dienen te worden, doch de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van niet door DHLimburg BV geleverd (en/of voorbedrukt e.d.) papier blijft niettemin geheel bij de Cliënt berusten;
Onderhoudswerkzaamheden, nodig ten gevolge van reparaties, verplaatsing van het apparaat, veranderingen en afstellingen, verricht door andere dan door DHLimburg BV gemachtigde personen. Verhuizen van apparatuur dien te geschieden door DHLimburg BV of Cliënt heeft een schriftelijk akkoord van DHLimburg BV om zelf te mogen verhuizen;
Onderhoudswerkzaamheden en/of andere verrichtingen ter zake van het apparaat/software, veroorzaakt door aan het apparaat gekoppelde apparatuur, waarvoor DHLimburg BVgeen onderhoudsverplichtingen met de Cliënt is overeengekomen, dan wel veroorzaakt door enige andere oorzaak ter zake waarvan DHLimburg BV niet verantwoordelijk is;
Herstelwerkzaamheden, nodig als gevolg van, niet aan de zijde van DHLimburg BV gelegen, ongelukken, inbraak, blikseminslag, calamiteiten en dergelijke;
Uitvoering door DHLimburg BV van taken, welke zijn neergelegd in het aan de Cliënt overlegde bedieningsvoorschrift van het apparaat zoals bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud, bijvullen van papier en toner.
De in dit lid bedoelde kosten zullen aan Cliënt afzonderlijk in rekening worden gebracht, tegen de als dan van kracht zijnde prijzen en tarieven; artikel 5 dezer Algemene Onderhoudsvoorwaarden is daarop derhalve niet van toepassing. Voor zover in dit verband sprake mocht zijn van onderdelen is de door DHLimburg BV in rekening te brengen verkoopprijs voor het vervangende onderdeel gebaseerd op inruil van het te vervangen onderdeel.

3.4 De Cliënt draagt zorg voor de noodzakelijke technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische en eventuele ICT-aansluitingen, een en ander zoals in de betreffende specificaties van het apparaat/software is aangegeven, ten einde het apparaat/software te doen functioneren en serviceverlening mogelijk te maken. De onderhoudsverplichtingen van DHLimburg BV zijn niet van toepassing op het onderhoud of wijziging van de elektrische installatie waarop het apparaat/software is aangesloten en evenmin op eventuele interfacekabels e.d.. DHLimburg BV is niet verplicht tot onderhoud van het apparaat wanneer dit zich in een ruimte bevindt welke niet voldoet aan de door DHLimburg BV voorgeschreven normen. Indien een apparaat is voorzien van de benodigdheden voor Remote Interactive Communications ("het RIC feature") dan gelden daarvoor de volgende bepalingen. Cliënt verklaart schriftelijk door DHLimburg BV geïnformeerd te zijn over de aspecten van Remote Interactive Communications. Cliënt draagt er zorg voor, dat voor het tijdstip van de installatie van het RIC feature de vereiste voorzieningen conform de technische voorschriften gebruiksklaar geïnstalleerd zullen zijn; de aansluiting- en gebruikskosten in verband met deze voorzieningen zijn voor rekening van Cliënt. Cliënt is niet gerechtigd zonder toestemming van DHLimburg BV het RIC feature, noch enig gedeelte daarvan, te verwijderen, te wijzigen of buiten werking te stellen. DHLimburg BV is evenwel te allen tijde gerechtigd het RIC feature of enig gedeelte daarvan te verwijderen, te wijzigen of buiten werking te stellen. Het RIC feature blijft eigendom van DHLimburg BV en is beschermd door auteursrechten en andere rechten; overdracht aan c.q. gebruik door derden is niet toegestaan. Bij beëindiging van de overeenkomst heeft DHLimburg BV het recht het RIC feature of delen daarvan te demonteren en terug te nemen.

3.5 Ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden zal Cliënt gedurende de desbetreffende onderhoudstijden aan de door DHLimburg BV aangewezen service technici toegang verlenen tot de plaats waar het apparaat zich bevindt.

3.6 DHLimburg BV heeft het recht het apparaat/software c.q. een gedeelte daarvan, al naar gelang de technische conditie, naar haar oordeel, daartoe aanleiding geeft tijdelijk (in verband met revisie) dan wel definitief om te ruilen tegen eenzelfde of gelijkwaardig type c.q. gedeelte, zonder daarvoor aan de Cliënt kosten in rekening te brengen, noch andere redelijke belangen van Cliënt te schaden.

3.7 Voor zover het apparaat zich niet op het vaste land in Nederland provincie Limburg bevindt, draagt Cliënt zorg en verantwoording voor het vervoer van de DHLimburg BV technici, gereedschappen e.d. en/of het apparaat, ter keuze van Document House Limburg, van en naar het vaste land in Nederland. Cliënt zal de kosten hiervan voor eigen rekening nemen, evenals de extra reistijd van de betreffende technici e.d..

3.8 De Cliënt zal toestaan dat de betreffende medewerker van DHLimburg BV zonodig van de telefoon van Cliënt gebruik maakt, doch uitsluitend in verband met de serviceverlening voor het betreffende apparaat/software. Tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat/software door DHLimburg BV dient op verzoek van DHLimburg BV deskundig bedieningspersoneel van Cliënt ter plaatse aanwezig te zijn.

4. Betaling & zekerheidsstelling

4.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking door middel van storting of overmaking op een door DHLimburg BV aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, of door middel van automatische incasso van een door u aangewezen bank- of girorekening door DHLimburg BV binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank-/giroafschriften van DHLimburg BV aangegeven valutadatum is bepalend en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt. Deze betalingstermijn betreft een fatale termijn na het verstrijken waarvan verzuim aan de zijde van Cliënt intreedt zonder dat er voorafgaand een in gebreke stelling als bedoeld in de wet nodig is.

4.2 Facturering geschiedt gelijktijdig met levering van de service c.q. goederen (althans zo spoedig mogelijk daarna).

4.3 Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op (latere) factuurbedragen.

4.4 DHLimburg BV kan te allen tijde aan Cliënt voor de nakoming van de voor hem uit de onderhavige overeenkomst voortspruitende verplichtingen zekerheid vragen, alvorens tot levering van de bestelling c.q. tot levering van de service over te gaan.

4.5 Indien Cliënt de volgens factuur verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de contractuele vertragingsrente van 1,5 % per maand, althans en in ieder geval de wettelijke (handels)rente als bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel 6:119a BW jo. artikel 6:120 BW verschuldigd zijn over de termijn dat Cliënt in verzuim is gebleven.

4.6 Alle door DHLimburg BV te maken kosten, zowel gerechtelijke en buitengerechtelijke, waaronder die van juridische bijstand tot het effectueren en het bewaren van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van Cliënt, ook indien deze in het geval van een procedure hoger zijn dan de geliquideerde proceskosten. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden ten deze het door of vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, te vermeerderen met de BTW.

4.7 Bezwaren tegen de door DHLimburg BV verzonden facturen moeten binnen acht dagen schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van DHLimburg BV worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen acht dagen na verzending van de factuur kenbaar zijn gemaakt, wordt Cliënt geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

5. Prijswijziging

5.1 Indien en zodra tijdens de duur van de overeenkomst ten gevolge van enige prijsmaatregel van overheidswege een hogere onderhoudsprijs toelaatbaar zou worden dan de tussen partijen geldende, dan is DHLimburg BV gerechtigd de onderhoudsprijs per de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar te verhogen binnen de grenzen welke als dan toelaatbaar zijn. DHLimburg BV verplicht zich de Cliënt tenminste 30 dagen vooraf over een dergelijke prijsverhoging schriftelijk in te lichten.

5.2 Indien en zodra prijsbeheersende voorschriften met betrekking tot de overeenkomst geheel zullen zijn vervallen, geldt de sub 5.2.1. vermelde regeling.

5.2.1 DHLimburg BV behoudt zich te allen tijde het recht voor, zulks met inachtneming van een schriftelijke aanmeldingstermijn van 30 dagen, de tussen partijen geldende onderhoudsprijs te wijzigen en de aldus gewijzigde prijs in rekening te brengen. Indien en voor zover een dergelijke prijswijziging een prijsverhoging inhoudt en die prijsverhoging samen met eventuele prijsverhogingen die gedurende de voorafgaande twaalf kalendermaanden zijn toegepast groter is dan het percentuele verschil tussen het nader te omschrijven prijsindexcijfer, vastgesteld voor de kalendermaand voorafgaand aan de datum van aanmelding van de prijsverhoging, vergeleken met bedoeld prijsindexcijfer, vastgesteld voor de kalendermaand twaalf maanden daaraan voorafgaande, dan heeft de Cliënt het recht per de datum van ingang van deze prijsverhoging de overeenkomst te beëindigen, mits de Cliënt DHLimburg BV uiterlijk veertien dagen voordat de prijsverhoging van kracht wordt bij aangetekend schrijven mededeelt met de prijsverhoging niet akkoord te gaan. Onder het prijsindexcijfer wordt te dezen verstaan het gemiddelde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen, op meest recente tijdsbasis, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien bovengenoemde gegevens geheel of gedeeltelijk komen te ontbreken, zal de wijziging van de onderhoudsprijs volgens een andere, soortgelijke maatstaf worden berekend.

6. Tellerstanden

De Cliënt zal telkens op verzoek van DHLimburg BV aan DHLimburg BV een opgave toezenden van de betreffende tellerstanden. Ingeval de tellerstand van het apparaat niet op de achtste dag van de maand volgend op de periode waarop de tellerstand betrekking heeft ter kennis van DHLimburg BV is, zal DHLimburg BV het verbruik van Cliënt in redelijkheid schatten. Met 'afdrukken' wordt bedoeld: 'de door de teller(s) van het apparaat geregistreerde eenheden'.

7. Aansprakelijkheid van DHLimburg BV

7.1 Behoudens voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dringende wetsbepalingen niet mogelijk is, is DHLimburg BV niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan personen of zaken van Cliënt of van derden.

7.2 Indien Document House Limburg, met inachtneming van de hiervoor genoemde uitsluiting toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade aan personen of zaken van Cliënt of derden, reikt haar aansprakelijkheid niet verder dan het bedrag waarvoor zij ter zake verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn.

7.3 Behoudens grove schuld van Document House Limburg, is de aansprakelijkheid van DHLimburg BV beperkt tot het in lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde. DHLimburg BV is derhalve niet aansprakelijk voor schade (waaronder begrepen bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en/of verlies van gegevens en andere gevolgschade) ten gevolge van stilstand, storing, onvoldoende en/of verkeerde werking van het apparaat of gedeelten daarvan. Indien het apparaat naar het oordeel van DHLimburg BV niet goed of niet veilig functioneert, is DHLimburg BV gerechtigd, te zijner keuze in het apparaat de benodigde wijzigingen aan te brengen of het apparaat geheel of gedeeltelijk te vervangen door een tenminste gelijkwaardig alternatief. Indien Cliënt de betreffende wijzigingen c.q. vervangingen niet toestaat, zal DHLimburg BV in het geheel niet aansprakelijk zijn voor schade door Cliënt of derden geleden.

7.4 Indien Document House Limburg, zonder de bedrijfsklare opstelling in opdracht te hebben, daarbij wel hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van Cliënt.

7.5 Cliënt is gehouden DHLimburg BV te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van DHLimburg BV in deze overeenkomst in de verhouding met Cliënt is uitgesloten.

8. Geheimhouding

Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens welke zij en de voor hen werkzame personen in verband met de uitvoering van de overeenkomst vernemen zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,- per geval, te vermeerderen met € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de mogelijkheid om volledige schade te verhalen.

9. Technische inspectie


Tenzij de ingangsdatum van overeenkomst gelijk is aan de dag waarop DHLimburg BV het apparaat heeft afgeleverd, of tenzij sprake is van verkoop van een eerder op basis van huur door DHLimburg BV bij Cliënt geplaatst apparaat met gelijktijdig sluiten van de overeenkomst zal zo spoedig mogelijk na ondertekening door partijen van de onderhavige overeenkomst het apparaat, voor rekening van Cliënt, technisch inspecteren, teneinde te beoordelen of het apparaat in een zodanige technische toestand verkeert, dat het door DHLimburg BV in onderhoud kan worden opgenomen onder de voorwaarden van de overeenkomst. In het bevestigende geval zal DHLimburg BV dit aan Cliënt melden. Luidt het oordeel ontkennend dan zal DHLimburg BVdit aan Cliënt melden onder opgave van een taxatie van de te verwachten en voor rekening van de Cliënt komende noodzakelijke (reparatie) werkzaamheden. Cliënt dient vervolgens aan DHLimburg BV binnen veertiendagen na ontvangst van het technisch rapport te berichten of hij de bedoelde noodzakelijke werkzaamheden wenst te doen uitvoeren door DHLimburg BV dan wel of hij van verdere uitvoering van de overeenkomst afziet; ook in dit laatste geval blijft evenwel de verplichting van de Cliënt tot betaling van de kosten der technische inspectie onverlet. Indien DHLimburg BV van Cliënt opdracht krijgt tot uitvoering van bedoelde noodzakelijke werkzaamheden zal zij deze zo spoedig mogelijk uitvoeren.

10. Ontbinding

Cliënt geeft aan DHLimburg BV de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien;
Cliënt in gebreke blijft de onderhoudsprijs of enig ander krachtens de overeenkomst verschuldigd bedrag tijdig te betalen,
Cliënt enige andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk nakomt dan wel in strijd daarmee heeft gehandeld, nadat Cliënt hiertoe, indien wettelijk vereist, in gebreke is gesteld, door Cliënt surséance van betaling wordt aangevraagd,
Cliënt in staat van faillissement geraakt, DHLimburg BV heeft, niettegenstaande het in artikel 2 lid 3 dezer Algemene Onderhoudsvoorwaarden bepaalde, het recht om zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder nadere sommatie de overeenkomst onmiddellijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht om van Cliënt vergoeding van kosten en schaden te vorderen.

11. Levering van toners, CRU’s, printcartridge’s en service

11.1 De levering van Tied Supplies, te noemen toners/printcartridge’s/drumunits/maintenance kits/feedrollen/CRU’s (Customer Replaceble Units) en fusers, indien vermeld, vallen onder deze overeenkomst. DHLimburg BV zet het Tied Supplies verbruik af tegen de tellerstanden die via de tellerstandkaart en/of de technici zijn verkregen.

11.2 Indien de Cliënt zijn betalingsverplichtingen niet naleeft, dan behoudt DHLimburg BV zich het recht voor om niet over te gaan tot uitlevering van de geplaatste bestellingen en/of de levering van service. Indien de betalingsverplichtingen zijn voldaan, worden er weer supplies en/of service geleverd.

11.3 DHLimburg BV doet al wat redelijk is om de bestelde Tied Supplies binnen twee werkdagen na datum van de bestelling te leveren.

11.4 Bij elke bestelling van Tied Supplies dient de huidige tellerstand en het serienummer van het desbetreffende apparaat te worden vermeld. Als de gevraagde informatie niet bij de bestelling wordt opgegeven, dan zal DHLimburg BVniet overgaan tot levering van Tied Supplies.

11.5 De Tied Supplies waarover in deze overeenkomst wordt gesproken, zijn ontworpen voor gebruik door de Cliënt in de Xerox-apparatuur waarop deze overeenkomst betrekking heeft. De Tied Supplies blijven eigendom van DHLimburg BV.

11.6 Na het verlopen van deze overeenkomst dienen de niet verbruikte Tied Supplies retour naar DHLimburg BV te worden gestuurd. Indien DHLimburg BV merkt dat dit niet is gebeurd, zal deze inzake Tied Supplies de Cliënt naar alle redelijkheid de niet verbruikte Tied Supplies na rato factureren.

12. Slotbepalingen

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het op 11 april 1980 tot stand gekomen VN verdrag inzake internationale onderhoudovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij dwingende wetsbepaling zich daartegen verzetten.

12.3 De overeenkomst en eventuele bijlage(n) bevatten alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander en treden in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen en correspondentie ter zake alsmede in de plaats van afwijkende voorwaarden of anderszins. Niet van kracht zijn alle bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen indien deze niet schriftelijk zijn goedgekeurd door beide partijen.

12.4 DHLimburg BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden en in de inhoud van de internetsite aan te brengen. DHLimburg BV zal de gewijzigde voorwaarden via de internetsite aan Cliënt ter beschikking stellen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze zijn vermeld op de internetsite.

12.5 Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar onze website dhlimburg.nl, hier treft u de volgende voorwaarden aan:

- Algemene Koopvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Huurvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Onderhoudsvoorwaarden DHLimburg BV

- Software Papercut voorwaarden DHLimburg BV

- Software Nuance voorwaarden DHLimburg BV

- Algemene voorwaarden Expansion (Xtendis)

- Managed Print Services voorwaarden