Managed Print Services Voorwaarden DHLimburg BV

OVERWEGENDE DAT

 • Tussen DHLimburg BV en Contractant reeds een koop-, huur- en/of onderhoudsovereenkomst geldt (de “BestaandeOvereenkomst”).
 • DHLimburg BV een erkende reseller is van Xerox producten en diensten, waaronder Xerox Managed Print Services, en werkzaamheden met betrekking tot deze producten en diensten verricht.
 • Contractant te kennen heeft gegeven Xerox Managed Print Services te willen afnemen.
 • Partijen hun afspraken met betrekking tot de door DHLimburg BV te verrichten werkzaamheden ter zake van de Xerox Managed Print Services in de onderhavige overeenkomst (de “Overeenkomst”) wensen vast te leggen.

1.Definities

In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de daarbij behorende betekenis: (In scope) Apparatuur

 • Op netwerken aangesloten Xerox kantoorapparatuur en/of accessoires, waaronder laser- en inkjetprinters, analoge en digitale kopieermachines en andere multifunctionele Xerox apparaten.
 • Aangewezen apparaten van een ander merk dan Xerox, waarvoor de “In Scope flag” is geselecteerd in de Xerox Services Manager (XSM) applicatie, teneinde dienstverlening en facturering aan iedere door Contractant gewenste locatie. XDA verzamelt data van de print- en multifunctionele apparaten die zijn aangesloten op het netwerk en/of die lokaal verbonden zijn met andere netwerkapparaten, welke data wordt verzonden aan de XSM voor het analyseren en het genereren van verschillende rapporten, waaronder automatische verzameling van gegevens ten behoeve van het factureren.
  Xerox Tools De instrumenten die aan Xerox toebehoren, waaronder softwarebased onderdelen, documentatie en methodologie gebaseerde onderdelen, die worden gebruikt om Xerox Managed Print Services aan te bieden, waar onder andere is inbegrepen Xerox Device Agent (XDA), Xerox Services Manager (XSM), Xerox Services Portal (XSP), Xerox Modeler Tools Lite (XMTL), Xerox Report Manager (XRM), en andere door Xerox van tijd tot tijd toe te voegen onderdelen. Aan de betreffende onderdelen kan Xerox van tijd tot tijd een andere naam geven.

2.Dienstverlening

DHLimburg BV zal aan Contractant gedurende de in deze Overeenkomst overeengekomen periode Xerox Managed Print Services verlenen. Deze diensten worden door DHLimburg BV, als erkend reseller van Xerox (Nederland) B.V., geleverd. DHLimburg BV zal zich inspannen om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst naar maatstaven van goed vakmanschap uit te voeren.

3. Vergoeding

3.1 Als tegenprestatie voor de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2 van deze Overeenkomst, zal Contractant aan DHLimburg BV de in deze Overeenkomst gespecificeerde vergoeding betalen.

3.2 De door Contractant aan DHLimburg BV uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde vergoeding zal vooraf per kalenderkwartaal worden gefactureerd, en automatisch van de rekening van Contractant worden afgeschreven.

3.3 In aanvulling op ingevolge de Bestaande Overeenkomst toegestane verhogingen, is DHLimburg BV gerechtigd door Xerox (Nederland) B.V. in rekening gebrachte prijsverhogingen voor producten en/of diensten, welke DHLimburg BV van Xerox (Nederland) B.V. afneemt in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, volledig en onvertraagd door te berekenen aan Contractant.

4. Gebruik van Xerox Tools

Contractant erkent dat hij niet gerechtigd is om gebruik te maken van, of toegang te verkrijgen tot, de Xerox Tools, met uitzondering van de Xerox Device Agent (XDA), en in beperkte mate de Xerox Report Manager (XRM) en de Xerox Services Portal (XSP), noch gerechtigd is om deze te bedienen. Met uitzondering van de XDA, zullen de Xerox Tools uitsluitend door DHLimburg BV en Xerox (Nederland) B.V., geïnstalleerd en bediend worden. Contractant zal toegang hebben tot de data en rapporten die worden gegenereerd door de Xerox Tools (via XRM en XSP, welke data en rapporten aan Contractant zullen toebehoren). Alle Xerox Tools en toegang daartoe mogen door DHLimburg BV en Xerox (Nederland) B.V., worden verwijderd bij afloop of bij beëindiging van de Overeenkomst. Contractant erkent dat Xerox (Nederland) B.V. aan hem geen licentie voor het gebruik van de Xerox Tools verschaft, met uitzondering van de XDA. Contractant vrijwaart DHLimburg BV voor aanspraken van derden, waaronder Xerox (Nederland) B.V., die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit de niet-naleving van deze bepaling.

5. XDA Licentie

Xerox verleent hierbij aan Contractant, gelijk Contractant aanvaardt, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de XDA software te gebruiken op één eenheid van de door Contractant gebruikte apparatuur (of een vervangende eenheid daarvan, maar nooit beide tegelijkertijd), voor de duur van deze Overeenkomst. Contractant heeft geen andere rechten met betrekking tot de XDA software, en mag in het bijzonder niet:

 • De XDA software verspreiden, kopiëren, wijzigen, afgeleiden daarvan, creëren, ontleden of daarop reverse engineering toepassen (behalve voor zover dat wettelijk toegestaan en noodzakelijk is om interoperabiliteit met andere onafhankelijk gecreëerde software te realiseren).
 • Of toestaan dat anderen dat doen; alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de XDA zullen te allen tijde uitsluitend bij Xerox (Nederland) B.V., en/of diens rechtsgeldige licentienemers, berusten. Contractant vrijwaart DHLimburg BV voor aanspraken van derden, waaronder Xerox (Nederland B.V.), die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit de niet-naleving van deze bepaling.

6. Geheimhouding

De Xerox Tools zijn vertrouwelijke informatie en Contractant zal ten aanzien daarvan geheimhouding betrachten, tenzij: • Anders dan door toedoen van de Contractant vertrouwelijke informatie zich in het publiek domein bevond voorafgaand aan, op het moment dat, of nadat deze ter kennis van Contractant is gekomen. • De informatie op rechtmatige wijze ter kennis is gekomen van de ontvanger of een derde op wie geen geheimhoudings-verplichting rust. • Deze informatie, onafhankelijk en zonder verwijzing naar vertrouwelijke informatie van Xerox (Nederland) B.V., door Contractant en/of diens werknemers of agenten is ontwikkeld.

7. Gevensverzameling op afstand

Contractant is zich ervan bewust dat de XDA DHLimburg BV in staat stelt om van de Apparatuur waarop XDA geïnstalleerd is, of waarmee XDA verbonden is, bepaalde gegevens automatisch te verzamelen via elektronische doorgifte naar een veilige offsite locatie in de Verenigde Staten, en geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming dat deze gegevensverzameling door middel van de XDA plaatsvindt. Bepaalde gegevens kunnen door DHLimburg BV, of een aangewezen dienstverlener, worden gebruikt om de apparatuur te onderhouden, of diensten met betrekking tot die apparatuur te verlenen, danwel voor doeleinden, zoals factureren, het vervangen van voorraden of het verbeteren van producten of diensten. Onder dergelijke automatisch doorgegeven gegevens kunnen onder andere (maar niet uitsluitend) gegevens zijn met betrekking tot productregistratie, meterstanden, voorraadniveau, configuratie en instellingen van apparatuur, software versies en probleem- en/of storingscodes. Al deze gegevens zullen worden doorgegeven op een door DHLimburg BV te bepalen veilige wijze. De mogelijkheid van automatische gegevensverzameling stelt DHLimburg BV niet in staat om de inhoud van documenten van Contractant die op de apparatuur of informatiesystemen van Contractant zijn opgeslagen, of deze te passeren, te lezen, te zien of te downloaden.

8. Medewerking


Contractant zal te allen tijde aan DHLimburg BV en diens erkende samenwerkingspartners, en hun onderaannemers, toegang verlenen tot de apparatuur, content van Contractant en andere data en faciliteiten, en aan hen toestaan om deze te gebruiken; personeel van Contractant zal onverwijld alle benodigde medewerking verlenen voor de dienstverlening met betrekking tot de Xerox Managed Print Services. DHLimburg BV zal niet aansprakelijk zijn voor een tekortkoming die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het ontbreken van een dergelijke medewerking, of van een gebrekkige medewerking.

9 Duur en beëindiging

9.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening door Partijen, en wordt aangegaan voor een periode van maanden, en wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur.

9.2 Deze Overeenkomst kan door iedere partij worden opgezegd tegen de laatste dag van een contractsperiode (initiële periode of verlenging), door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van negentig dagen.

9.3 DHLimburg BV is bevoegd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval:

 • Contractant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend.
 • Contractant zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 • Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Contractant beslag wordt gelegd.
 • Contractant een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.
 • De bestaande reseller overeenkomst tussen Xerox (Nederland) B.V. en DHLimburg BV komt te vervallen, of DHLimburg BV niet langer een door Xerox (Nederland) B.V. erkende reseller is.

9.4 DHLimburg BV is bevoegd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Contractant, voor zover herstel nog mogelijk is, ook na schriftelijke aanmaning stellende, een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen.

9.5 De ontbinding van deze Overeenkomst ontslaat Contractant niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

10. Gevolgen beëindiging

10.1 Als DHLimburg BV deze Overeenkomst beëindigt omdat zich één van de in artikel 9 genoemde omstandigheden voordoet, zal Contractant ieder gebruik van de (resultaten van de) Xerox Managed Print Services staken.

10.2 In geval van beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zal DHLimburg BV niet verplicht zijn tot voldoening van enige vergoeding of schadeloosstelling terzake van winstderving, uitgaven, gedane investeringen of verplichtingen aangegaan in het kader van de bedrijfsvoering, noch tot vergoeding van een door Contractant verworven goodwill of tot vergoeding van schade, daaronder begrepen gevolgschade.

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 Indien DHLimburg BV aansprakelijk mocht zijn in verband met hetgeen bepaald is in deze Overeenkomst, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 11 (beperking van aansprakelijkheid) is bepaald.

11.2 DHLimburg BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en indirecte schade, uit, alsmede schade die verband houdt met verlies van data. Deze beperking heeft geen betrekking op schade die het directe en uitsluitende gevolg is van de opzet of grove schuld van DHLimburg BV.

11.3 De aansprakelijkheid van DHLimburg BV is per contractsjaar beperkt tot maximaal de hoogte van de in het betreffende jaar gefactureerde bedragen en DHLimburg BV zal alleen tot uitkering van een schadebedrag overgaan indien en voor zover de relevante assuradeur tot uitkering over gaat.

11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze bepaling.
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DHLimburg BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan DHLimburg BV toegerekend kunnen worden.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze bepaling.

Alle aanspraken van Contractant dienen, op straffe van verval, binnen een termijn van zes maanden nadat de schade is gerezen, aan DHLimburg BV kenbaar te worden gemaakt. De in dit artikel genoemde beperkingen zijn ook van toepassing op enige door DHLimburg BV, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derde partij.

11.5 In geval van een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van de niet-nakoming door Xerox (Nederland) B.V., van een tussen Xerox (Nederland) B.V. en DHLimburg BV geldende overeenkomst, is de aansprakelijkheid van DHLimburg BV beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor DHLimburg BV Xerox (Nederland) B.V. kan aanspreken, met dien verstande dat dit bedrag nimmer hoger zal zijn dan de in artikel 11.3 van deze Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid.

12. Algemeen

12.1 De algemene voorwaarden van Contractant zijn niet van toepassing. De bepalingen van respectievelijk de algemene koopvoorwaarden, de algemene huurvoorwaarden, de algemene, dan wel de voorwaarden voor onderhoudsvoorwaarden van DHLimburg BV, worden geacht mede van toepassing te zijn op de onder deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden. In geval van eventuele tegenstrijdigheid prevaleert hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

12.2 Deze Overeenkomst bevat de volledige afspraken tussen partijen met betrekking tot de onder deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden.

12.3 Indien een niet-fundamentele bepaling van deze Overeenkomst wordt geacht nietig of onafdwingbaar te zijn, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst hierdoor niet worden aangetast. Partijen zullen alsdan in onderling overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of onafdwingbare bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen in acht zal worden genomen.

12.4 Het nalaten van één van partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de betreffende partij schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

12.5 Contractant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gerechtigd de rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen.

12.6 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, of ontstaan in verband met, deze Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

12.7 DHLimburg BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden en in de inhoud van de internetsite aan te brengen. DHLimburg BV zal de gewijzigde voorwaarden via de internetsite aan de contractant ter beschikking stellen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze zijn vermeld op de internetsite.

12.8 Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar onze website dhlimburg.nl, hier treft u de volgende voorwaarden aan:

- Algemene Koopvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Huurvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Onderhoudsvoorwaarden DHLimburg BV

- Software Papercut voorwaarden DHLimburg BV

- Software Nuance voorwaarden DHLimburg BV

- Algemene voorwaarden Expansion (Xtendis)

- Managed Print Services voorwaarden