Software Voorwaarden DHLimburg BV

 1. Toepasselijkheid. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij DHLimburg BV software, softwarelicenties, software gerelateerde diensten en/of softwareonderhoud aan contractant verkoopt en/of levert. Eventuele inkoopvoorwaarden van contractant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten komen pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door contractant en DHLimburg BV.
 2. Prijzen. De prijzen zijn vast en gelden af magazijn te Maastricht. Aan contractant kunnen naast de overeengekomen prijzen, de kosten van aflevering en installatie in rekening worden gebracht. Bovendien zullen tevens eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden, bijvoorbeeld dataconversie of -import, worden doorberekend. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 3. Onderwerp van de overeenkomst. Als in de overeenkomst meerdere artikelen en/of diensten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat er voor ieder van die artikelen en/of diensten een aparte overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Softwarelicenties. Softwarepakketten worden door DHLimburg BV als agent van de betreffende softwarefabrikant verkocht en geleverd. De bijbehorende softwarelicenties komen tot stand tussen contractant en de betreffende licentiegever. De voorwaarden van de bijbehorende softwarelicenties, waaronder onder meer de omvang van het toegestane gebruik, zijn integraal van toepassing op het gebruik door contractant. Bepalingen in de bijbehorende softwarelicenties ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid blijven in stand.
 5. Intellectuele rechten. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van DHLimburg BV, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Alle kosten voortvloeiend uit de schending van auteursrechten door contractant komen voor rekening van contractant.
 6. Eigendom c.q. eigendomsoverdracht – risico overdracht. DHLimburg BV behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan contractant geleverde en/of te leveren softwarepakketten. Ook in het geval de eigendom op grond van deze overeenkomst nog berust bij DHLimburg BV zijn alle kosten en risico’s verbonden met het gebruik van de software, waaronder schending van auteursrecht, voor rekening van de contractant. De eigendomsoverdracht van de softwarepakketten door DHLimburg BV aan contractant wordt geacht plaats te vinden zodra en door het feit dat door DHLimburg BV volledige betaling is ontvangen van al hetgeen contractant krachtens deze overeenkomst aan haar verschuldigd is, daaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
 7. Inruil en financiering. Software wordt niet ingeruild. Eventuele financieringen met betrekking tot de aanschaf van softwarelicenties zijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, op basis van een financial lease constructie waarbij aan de software, nadat er enig gebruik van is gemaakt, geen restwaarde of inruilwaarde wordt toegekend.
 8. Aflevering. DHLimburg BV zal de software afleveren op het afleveradres. Levering bestaat slechts uit de fysieke levering van het bestelde softwarepakket. De betalingstermijn vangt aan de dag volgend op de dag van levering.
 9. Installatie. Indien de opdracht installatie omvat, zal de installatie in overleg met de klant gepland en uitgevoerd worden. DHLimburg BV zal zich naar beste kunnen inspannen de installatie met zorg uit te voeren. Installatie wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij vooraf en schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Platform. De contractant zorgt er voor dat het computerplatform waarop de software geïnstalleerd wordt, voldoet aan de door de fabrikant van de software gestelde eisen. Indien DHLimburg BV de installatie verzorgt, dient het computerplatform waarop de software geïnstalleerd wordt vóór de datum van installatie aan genoemde eisen te voldoen. Blijft contractant ten opzichte van in dit artikel genoemde eisen in gebreke en maakt DHLimburg BV ten gevolge daarvan extra kosten, dan komen deze voor rekening van contractant. Deze draagt zorg voor directe betaling van deze kosten. De contractant is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups en/of images.
 11. Contractduur bij onderhoud. De ingangsdatum en de minimumduur van een eventuele onderhoudsovereenkomst worden schriftelijk overeengekomen. Deze minimumduur wordt telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd. Elk van de partijen heeft het recht deze onderhoudsovereenkomst op te zeggen tegen het einde van de minimumduur of verlengingsperiode, door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.
 12. Uitvoering onderhoud. DHLimburg BV treedt met betrekking tot het tot stand komen alsook de uitvoering van de onderhoudsovereenkomst op als agent van de betreffende softwareleverancier en/of de aangewezen derde. Het onderhoud aan de software wordt derhalve uitgevoerd door de betreffende softwareleverancier of aangewezen derde (principaal). De voorwaarden die betreffende principaal hanteert met betrekking tot het te leveren onderhoud zijn van toepassing en genoegzaam aan partijen bekend. Contractant wendt zich met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud rechtstreeks tot de principaal. DHLimburg BV verstrekt contractant voorafgaand aan de levering van de software de toepasselijke voorwaarden en benodigde contactgegevens van de principaal. 

 

 1. Tussentijdse beëindiging software-onderhoudsovereenkomst. Onverminderd het bepaalde in de onderhoudsvoorwaarden van principaal, kan DHLimburg BV onderhoudsovereenkomsten die betrekking hebben op software tussentijds beëindigen wanneer één van de navolgende omstandigheden zich voordoet.

Indien contractant meer dan dertig dagen in gebreke blijft met de betaling van enig door hem op grond van deze overeenkomst en/ of een andere tussen DHLimburg BV en contractant gesloten overeenkomst verschuldigd bedrag of één van de bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt of daarmede in strijd handelt, na terzake in gebreke te zijn gesteld;

Contractant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend.

Contractant zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Contractant beslag wordt gelegd.

Contractant een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

De bestaande reseller overeenkomst tussen software-leverancier en DHLimburg BV komt te vervallen, of DHLimburg BV niet langer een door software-leverancier erkende reseller is.

 1. Vergoedingen, belastingen en andere kosten. Het overeengekomen onderhoudsbedrag geldt voor onderhoud en service zoals omschreven in de onderhoudsvoorwaarden van principaal. Werkzaamheden, verricht door de DHLimburg BV, die niet behoren tot hiervoor genoemde activiteiten, zullen aan contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van DHLimburg BV. DHLimburg BV kan jaarlijks de onderhoudsbedragen herzien in lijn met prijswijzigingen die de principaal doorvoert. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu of ter eniger tijd worden geheven op de door contractant verschuldigde bedragen uit deze (onderhouds)overeenkomst, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van contractant, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

 

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen. De door DHLimburg BV geleverde softwarelicenties zijn niet overdraagbaar aan derden tenzij de betreffende softwarelicentie uitdrukkelijk anders bepaalt. Contractant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHLimburg BV geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst aan een ander overdragen. De principaal is met betrekking tot de verlening van onderhoud gerechtigd tot overdracht van technische serviceverlening. Van een dergelijke overdracht zal contractant schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

 1. Garantie en vrijwaring. Contractant spreekt waar het claims betreft op het gebied van garantie en/of vrijwaring, rechtstreeks de principaal aan. DHLimburg BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de software. In voorkomende gevallen kan DHLimburg BV zich beroepen op de exoneraties zoals de licentiegever deze in zijn licentieovereenkomst hanteert of met licentienemer is overeengekomen. Onverminderd het voorgaande, zal DHLimburg BV ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten defect geraakte gegevensdragers gedurende drie maanden na de levering van de software kosteloos vervangen. Softwarebugs en defecten ontstaan ten gevolge van normale slijtage of ondeskundig gebruik zijn uitgesloten van deze garantie. De garantie geldt alleen binnen Nederland.
 2. Betaling. A) Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling netto contant bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of vooraf levering door middel van storting of overmaking op een door Document House Limburg aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, of vooraf levering door middel van automatische incasso van een door u aangewezen bank- of girorekening door Document House Limburg binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank-/giroafschriften van Document House Limburg aangegeven valutadatum is bepalend en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt. Deze termijn betreft een fatale termijn na het verstrijken waarvan verzuim aan de zijde van de Koper intreedt zonder dat er voorafgaand een in gebreke stelling als bedoeld in de wet nodig is. B) Facturering geschiedt gelijktijdig met levering van de bestelde goederen (althans zo spoedig mogelijk daarna). C) Door de Koper gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op (latere) factuurbedragen. D) Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Document House Limburg, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Koper niet, althans niet tijdig in staat zal zijn betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Koper daartoe des verzocht voldoende zekerheid heeft gesteld. Document House Limburg kan te allen tijde voorafgaand aan de totstandkoming van de koopovereenkomst bedingen dat Koper op overeenkomstige wijze als hiervoor bedoeld zekerheid verstrekt. Indien de Koper met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Document House Limburg het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Document House Limburg uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Koper te worden vergoed. E) Indien Koper de volgens factuur verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de contractuele vertragingsrente van 1,5% per maand, althans en in ieder geval de wettelijke (handels)rente als bedoeld in artikel 6:119BW dan wel 6:120 BW verschuldigd zijn over de termijn dat Koper in verzuim is gebleven. Document House Limburg is in dat geval tevens gerechtigd om toekomstige leveringen op te schorten of alvorens tot levering van de goederen over te gaan, van Koper te verlangen dat zij ten genoegen van Document House Limburg zekerheid stelt voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen ter zake van die levering, dan wel die goederen slechts onder rembours aan Koper te leveren. F) Alle door Document House Limburg te maken kosten, zowel gerechtelijke en buitengerechtelijke, waaronder die van juridische bijstand tot het effectueren en het bewaren van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van Koper, ook indien deze in het geval van een procedure hoger zijn dan de geliquideerde proceskosten. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden ten deze het door of vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, te vermeerderen met de BTW. G) Bezwaren tegen de door Document House Limburg verzonden facturen moeten binnen veertien dagen schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Document House Limburg worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen veertien dagen na factuurdatum kenbaar zijn gemaakt, wordt Koper geacht met de verzonden factuur in te stemmen.
 3. Directe, indirecte en letselschade. DHLimburg BV erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade en materiële schade aan eigendommen van de contractant, welke veroorzaakt zou zijn door de door DHLimburg BV geleverde software en of diensten, tenzij zij aansprakelijk is op grond van het Nederlandse recht. Indien wordt vastgesteld, dat DHLimburg BV voor schade aansprakelijk is, wordt de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar per gebeurtenis bij letselschade en voor materiële schade uitkeert. Aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, stilstand, onvoldoende en/of verkeerde werking van de artikelen, vertraging bij uitvoering van reparaties, bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, bij het vervangen van onderdelen, dan wel bij omruil van artikelen in de vorm van bedrijfsstagnatie, omzet- winst- gegevens- en/of besparingenverlies en andere indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Geheimhouding. Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens welke zij en de voor hen werkzame personen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst vernemen.
 5. Wanprestatie, aan contractant toerekenbare tekortkoming. Indien contractant niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig aan enige verplichting uit deze overeenkomst voldoet, is DHLimburg BV gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. Na ontbinding kan DHLimburg BV zich zonder tussenkomst van de rechter weer in het bezit stellen van geleverde artikelen. De kosten daarvan komen voor rekening van de contractant. In voorkomend geval is DHLimburg BV niet gehouden tot enige schadevergoeding aan contractant. Faillissement en surséance van betaling worden in dit verband als een aan de contractant toe te rekenen tekortkoming aangemerkt. Contractant verleent in het geval van ontbinding van de overeenkomst aan één of meer door DHLimburg BV aangewezen personen toegang tot de plaats waar de artikelen zich bevinden, opdat deze op transport kunnen worden gesteld.
 6. Buitengerechtelijke kosten. Alle door DHLimburg BV te maken kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten uit deze overeenkomst, komen voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €450,- tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn. In dat geval komen de hogere kosten voor rekening van contractant.
 7. Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wfft) kan DHLimburg BV verplicht zijn de contractant te identificeren. De wet schrijft voor dat zowel de rechtspersoon als degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent, moet worden geïdentificeerd. In dat geval verstrekt contractant:
 • een duidelijke kopie van een recent geldig identiteitsdocument van tekeningsbevoegde
 • een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van contractant

DHLimburg BV is verplicht in voorkomende gevallen ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt, zoals vastgelegd in de wet.  

 1. Slotbepalingen. Indien één of meer van deze bepalingen in deze Licentieovereenkomst ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zo veel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. De rechter in Utrecht is bevoegd. Contractant is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen ter kennis van DHLimburg BV te brengen.

DHLimburg BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden en in de inhoud van de internetsite aan te       brengen. DHLimburg BV zal de gewijzigde voorwaarden via de internetsite aan de contractant ter beschikking stellen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze zijn vermeld op de internetsite.

 

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar onze website dhlimburg.nl, hier treft u de volgende voorwaarden aan:

- Algemene Koopvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Huurvoorwaarden DHLimburg BV

- Algemene Onderhoudsvoorwaarden DHLimburg BV

- Software Papercut voorwaarden DHLimburg BV

- Software Nuance voorwaarden DHLimburg BV

- Algemene voorwaarden Expansion (Xtendis)

- Managed Print Services voorwaarden